Werkwijze

Aanmelding U kunt mij bellen (0612233981), de voicemail inspreken of een e-mail sturen met naam en telefoonnummer naar heleendeelstra@outlook.com  zodat ik u kan terugbellen.  U krijgt een retourmail wanneer ik u op de aanmeldlijst heb bezet. Later krijgt u informatie over het aanleveren van de benodigde gegevens via een beveiligde verbinding (AVG-veilig).  Ik neem contact met u op wanneer er ruimte komt voor het intakegesprek. Wanneer u dit wenst kunt u iemand meenemen naar het intakegesprek. Ook bij de behandeling is het mogelijk naasten te betrekken.

Let op: Als er een aanmeldstop is kunt u zich nog niet aanmelden.

Verwijzing
Psychische problemen gaan vaak samen met allerlei lichamelijke klachten. Door een verwijzing van uw huisarts is aannemelijk dat uw lichamelijke klachten vanuit de medische invalshoek bekend zijn. Medicijngebruik kan mogelijk invloed hebben op uw functioneren. Ook daarom is samenwerking met uw huisarts gewenst. Wanneer u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit kenbaar maken in het intakegesprek. Alleen met een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist wordt de psychologische zorg vergoed vanuit de zorgverzekering.

Intakegesprek
De intake begint met het controleren van uw gegevens, uw identiteit en de verwijzing. Daarna worden uw klachten besproken en wordt nagegaan of er een indicatie is voor behandeling in de Basis GGZ.  Samen met u wordt een zo compleet mogelijk beeld gevormd van de factoren die invloed hebben op het ontstaan en het voortbestaan van de klachten of problemen. Vanuit de probleemanalyse wordt met u besproken welke vorm van behandeling voor u in uw situatie het meest geschikt is. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, zoals aard, ernst en duur van de klachten, uw eigen veerkracht en uw omgeving. Ook wordt gebruik gemaakt van psychologische vragenlijsten. Wanneer overeenstemming is bereikt over de doelen, het behandelplan, bejegeningsaspecten en praktische afspraken worden behandelafspraken ingepland en kan de behandeling beginnen.  Wanneer geen overeenstemming bereikt kan worden, wordt u beargumenteerd zo goed mogelijk door- en/of terug verwezen. Het intakegesprek wordt altijd in rekening gebracht.

Wanneer
Afhankelijk van uw mogelijkheden wordt de behandeling overdag of ’s avonds gegeven. Een gesprek duurt drie kwartier tot een uur. Meestal komt u één keer per week of eens in de veertien dagen. In de afbouwfase van de behandeling kan het zijn dat u nog maar een keer per twee maanden komt. Hoe lang de behandeling precies duurt, is sterk afhankelijk van de gestelde doelen. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van e-health: dan werkt u thuis achter uw PC, laptop of tablet aan uw doelen op een tijd die voor u handig is.

Behandelovereenkomst. De behandeling kan pas beginnen wanneer de behandelovereenkomst is ondertekend.  Die ontvangt u bij de intake.  In deze overeenkomst staan onze afspraken.

Behandelplan In uw behandelplan zijn uw hulpvragen, behandeldoelen en de beoogde behandeling vastgelegd zodat dit bij afronding samen met u geëvalueerd kan worden.

Behandeltraject  Na de intake, indicatiestelling en diagnostiek wordt een behandelplan met doelen opgesteld en kan de behandeling beginnen.  De behandeling wordt afgestemd op uw klachten, hulpvragen en SMART geformuleerde behandeldoelen. Er wordt uitgegaan van Multidisciplinaire Richtlijnen en Evidence Based behandelprotocollen, passend bij uw diagnose of problematiek.  U heeft regie over uw behandeling, waarbij de keuze van de behandelmethodieken met u wordt afgestemd. Indien mogelijk en gewenst wordt uw netwerk bij de behandeling betrokken.De behandeling kan alleen face-to-face zijn, maar ook blended. Dat betekent dat ook e-health wordt ingezet met opdrachten om tussen de face-to-face contacten aan te werken.  Vaak krijgt u opdrachten of oefeningen die u in uw eigen omgeving gaat uitvoeren.  De behandeling wordt bij ieder gesprek met u geëvalueerd zowel mondeling als via een klein vragenlijstje, zodat we kunnen bijstellen indien nodig of gewenst. U wordt gestimuleerd zelf aan uw herstel te werken en u krijgt methodieken aangereikt zodat u zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kunt.

Afsluiting behandeling   Aan het eind van de behandeling wordt nagegaan of de behandeldoelen zijn gehaald, wordt het resultaat op de eindmeting ten opzichte van de beginmeting besproken en wordt een terugvalpreventieplan met eventuele nazorg opgesteld. De verwijzer ontvangt na afloop een afsluitbrief en uzelf ook, wanneer u dit wenst.  Via een AVG-veilige verbinding ontvangt u het besproken terugvalpreventieplan met risico’s,  signalen en maatregelen en de daarin gemaakte afspraken over nazorg.  De gebruikte e-health modulen blijven beschikbaar en ook de beveiligde berichtenfunctie kan nog 6 maanden gebruikt worden.

Metingen  Voor het stellen van een diagnose kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten. Uw behandeling wordt bij aanvang en na afloop  gemeten met een vragenlijst die u per mail ontvangt en via een link kunt invullen.  Deze vragenlijst is geschikt om een beeld te krijgen van de breedte en ernst van de psychopathologie. Ook de vooruitgang na behandeling is hiermee inzichtelijk. Afhankelijk van de klachten is het mogelijk dat meer vragenlijsten gebruikt worden.